Adatvédelmi információk

Mi nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Az Ön személyes adatait az érvényben levő adatvédelmi előírásoknak, valamint az alábbiakban felsorolt céloknak megfelelően kezeljük. A jelen adatvédelmi információk értelmében személyes információnak tekinthető minden olyan információ, amely az Ön személyével kapcsolatos.

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében (“ÁAR”) az adatkezelő:

I.S.D.B. s.r.o.

Štefana Kukuru 12

071 01 Michalovce

Szlovákia

Telefon: +421 56/640 37 31

Email: isdb@isdb.sk

 

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és megjegyzések:

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatosan kérdései vagy megjegyzései vannak, közvetlenül felveheti a kapcsolatot a cégünk adatvédelmi felelősével.

Email: isdb@isdb.sk

 

Fogalommeghatározások:

– „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

– „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

– „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

– „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

 

Az adatkezelés céljai és jogi alapja:

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet (ÁAR) és egyéb adatvédelmi előírásainak felel meg.

 

Szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítéséhez szükséges célok (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés b) pont):

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, pl. érintett felekkel. Ez alapvetően az alábbiakat foglalhatja magába: szerződéssel kapcsolatos kommunikáció, megfelelő számlázás és azzal kapcsolatos fizetési műveletek, a rendelések és egyéb megállapodások hitelességének ellenőrzése.

 

A saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges célok (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés f) pont):

Adatait ugyanakkor az érdekegyensúlyra alapozva felhasználhatjuk saját vagy egy harmadik fél jogszerű, általában gazdasági érdekeinek védelmére, különösen az alábbi célokra:

– szolgáltatások nyújtása;

– termékek forgalmazása és szállítása;

– gazdasági ügyletek lebonyolítása és ellenőrzése;

– termékek és szolgáltatások minőségének biztosítása és továbbfejlesztése;

– kereskedelmi folyamatok menedzsmentje és optimalizálása;

– munkaerő alkalmazása, beleértve a HR marketinget is;

– reklám vagy piac- és véleménykutatás;

– kereskedelmi kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása;

– jogi követelések és jogvédelmi viták védelme;

– bűncselekmények felderítése, megelőzése és kivizsgálása;

– online ajánlatok elemzése és optimalizálása;

– adatbiztonság és IT rendszereink működőképességének biztosítása;

– épület és létesítmény biztonság;

– adatvédelmi intézkedések és tevékenységek teljesítése

 

Az Ön hozzájárulásának hatályán belül tartozó célok (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

Az Ön adatait hozzájárulásával konkrét célokra használhatják fel. Hozzájárulását a jövőben bármikor visszavonhatja.

 

Jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges célok (ÁAR 6. cikk (1) bekezdés c) pont):

Számos jogi kötelezettségnek kell eleget tennünk, mint amilyen az üzleti dokumentumok megőrzésének kötelezettsége és az Ön adatai ennek a célnak a tekintetében feldolgozásra kerülhetnek. Ezen túlmenően a személyes adatok hatósági / bírósági intézkedések keretében történő közzététele is szükségessé válhat, pl. bizonyítékok vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából.

 

Közvetett adatgyűjtési kategóriák:

Az Ön vagy egy harmadik fél adatait feldolgozzuk. Ezen túlmenően feldolgozzuk azokat a személyes adatokat, amelyeket törvényesen gyűjtöttünk vagy kaptunk nyilvánosság számára hozzáférhető forrásokból (pl. sajtó, Internet vagy más média). Ezek közé tartoznak az alábbi konkrét adatkategóriák:

– törzsadatok

– kapcsolattartási adatok

– kommunikációs adatok

– szerződési adatok

– üzleti folyamatok

– adatvédelem

 

EU-n belüli adattovábbítás:

Cégünkön belül hozzáférnek az Ön adataihoz azok a belső osztályok vagy szervezeti egységek, amelyeknek szüksége van az Ön adataira ahhoz, hogy szerződéses és jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk valamint jogszerű érdekeinket megvalósítsuk és azoknak eleget tegyünk.

Az Ön adatait csak az alábbi esetekben továbbítjuk külső harmadik félnek

– amennyiben az Önnel kötött szerződés elkezdésével vagy végrehajtásával kapcsolatos;

– amennyiben a munkáltatójával kötött szerződés elkezdésével vagy végrehajtásával kapcsolatos;

– olyan jogszabályi követelmények teljesítése céljából, amelyekben kötelességünk információkkal szolgálni, jelentéseket tenni vagy adatokat átadni;

– amikor az adatfeldolgozó egy általunk megbízott külső cég;

– a mi vagy egy harmadik fél jogszerű érdekeinek teljesítése céljából (pl. hatóságok, hitelügynökségek, jogászok, bíróságok, hivatalos szakértők, vevők, beszállítók);

– amennyiben beleegyezését adta az adatok harmadik félnek történő továbbítására

Ezen felül nem továbbítunk semmilyen személyes adatot harmadik fél felé. Mivel szolgáltatóinkkal az adatfeldolgozásra vonatkozó egyezményt kötöttünk, az ön adataira ugyanazon adatvédelmi előírások vonatkoznak, mint a mi adatainknak védelmére. Minden más esetben a címzettek csak azokra a célokra használhatják fel az adatokat, amelyek teljesítésére továbbították feléjük.

 

EU-n kívüli adattovábbítás:

Az adattovábbítás az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) (úgynevezett harmadik országokba) kívül akkor lehetséges, amennyiben az szükséges a velünk vagy egy harmadik féllel kötött rendelés vagy szerződés teljesítéséhez, ha az jogilag indokolt (pl. adóbevallási kötelezettség), amennyiben a mi vagy egy harmadik fél jogszerű érdekeinek szolgálatában áll és amennyiben Ön beleegyezését adta az adatok kezeléséhez.

Az Ön adatainak egy harmadik országban történő feldolgozása a szolgáltatók adatfeldolgozással kapcsolatos bevonásával kapcsolatban is megtörténhet. Amennyiben az EU Bizottsága nem dönti el az adott ország megfelelő szintű adatvédelemét, garantáljuk, hogy az érintettek jogait és szabadságait megfelelően védik és garantálják az EU adatvédelmi szabályainak megfelelően. Kérésére részletes információkkal szolgálunk. Az ilyen információk másolatát vagy információkat a megfelelő biztosítékokról kérésre, a vállalat adatvédelemért felelős személyétől szerezheti be.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának következményei:

Az üzleti kapcsolat tekintetében Önnek meg kell adnia azokat a személyes adatokat, amelyek a jogügylet létrehozásához, végrehajtásához és megszüntetéséhez, valamint az ehhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyekre jogilag kötelezve vagyunk. Ezen adatok nélkül köztünk nem tud jogügylet létrejönni.

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az ÁAR 22.cikkének értelmében nem használunk kizárólag automatizált döntéshozási eljárásokat. Amennyiben a jövőben egyedi esetekben ilyen eljárásokat használnánk, erről külön tájékoztatjuk Önt, a törvényes előírásoknak megfelelően.

 

Az adattárolás időtartama:

Az Ön adatait csak a tárolási célok megvalósításához szükséges ideig tároljuk. Minden más esetben, az Ön adatai a cél teljesítése után törlésre kerülnek, kivéve azokat az adatokat, amelyeket a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében továbbra is meg kell őriznünk, vagy addig, amíg a velünk szemben felmerülő jogi követelések elévülnek.

 

Az érintettek jogai:

Az adatvédelmi törvények értelmében Önnek az alábbi jogai vannak:

– hozzáférési jog az adatokhoz, az ÁAR 15. cikkének értelmében

– adathelyesbítési jog az AÁR 16. cikkének értelmében

– adattörlési jog az AÁR 17. cikkének értelmében

– adatkezelés korlátozásához való jog az AÁR 18. cikkének értelmében

– adatok hordozhatóságához való jog az AÁR 20. cikkének értelmében

– a felügyelő hatóságnál történő panasz emelésének joga az AÁR 77 cikkének értelmében

 

Hozzájárulás visszavonásának a joga:

Az AÁR 7. cikk 3. bekezdés értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

 

Fellebbezés joga:

Az AÁR 21. cikkének értelmében önnek joga van a fellebbezésre. Fellebbezését formanyomtatvány nélkül fogalmazhatja meg. Elérhetőségünk a dokumentum elején található meg.

 

A dokumentum módosításai:

A dokumentumot állandóan frissítjük és fenntartjuk annak a jogát, hogy adatvédelmi információinkat a frissítésnek megfelelően módosítsuk.