Informacja o prywatności danych

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy z niezwykłą powagą. Państwa prywatność jest dla nas ważna. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa w zakresie ochrony danych do celów wymienionych w dalszej części. W rozumieniu niniejszych informacji o ochronie danych wszelkie informacje dotyczące Państwa osoby stanowią dane osobowe.

 

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) jest:

I.S.D.B. s.r.o.

Štefana Kukuru 12

Michalovce 071 01

Słowacja

 

Telefon: +421 56/640 37 31

Email: isdb@isdb.sk

Internet: https://isdb.sk

 

Pytania i uwagi dotyczące ochrony danych:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag na temat ochrony danych można kontaktować się również bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej firmie pod adresem:

Email: isdb@isdb.sk

 

Definicje:

– „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

– „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

– „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

– „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

– „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

– „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

– „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

 

Cele i podstawa prawna przetwarzanych danych:

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami „Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych” (RODO) oraz innymi obowiązującymi regulacjami o ochronie danych.

 

Cele wykonywania umowy lub środków przedumownych (Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonywania naszych umów z Państwem oraz wykonywania Państwa zamówień, jak również wykonywania środków oraz czynności w kontekście relacji przed-umownych np. z zainteresowanymi stronami. Zasadniczo obejmuje to: kontakty związane z umowami z Państwem, odpowiadające temu rozliczenia oraz powiązane transakcje płatności, możliwość weryfikacji zamówień oraz inne uzgodnienia.

 

Cele w kontekście prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas lub stronę trzecią (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO):

Możemy również wykorzystywać Państwa dane na podstawie wyważenia interesów ochrony uzasadnionych, prawnych interesów, zwykle o charakterze ekonomicznym, naszych lub stron trzecich, w szczególności do celów następujących:

– świadczenia usług

– obrotu handlowego i dostawy produktów;

– obsługi i kontroli transakcji biznesowych;

– dalszego rozwoju oraz zapewnienia jakości usług i produktów;

– zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych;

– rekrutacji pracowników, w tym marketingu HR;

– reklamy oraz badania rynku i opinii;

– podejmowania i utrzymywania relacji biznesowych;

– zabezpieczania roszczeń prawnych oraz obrony w sporach sądowych;

– wykrywania, zapobiegania oraz prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw o charakterze kryminalnym;

– analizy oraz optymalizacji naszych ofert online;

– zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz działania naszych systemów informatycznych;

– zapewnienia bezpieczeństwa budynku i obiektu;

– stosowania środków i wykonywania czynności w zakresie ochrony danych

 

Cele w zakresie Państwa zgody (Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO):

Państwa dane osobowe można również przetwarzać w określonych celach za Państwa zgodą. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

 

Cele wypełnienia obowiązku prawnego (Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO):

Ciążą na nas liczne obowiązki prawne, takie jak prawne obowiązki przechowywania dokumentacji biznesowej i w tym celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Ponadto ujawnienie danych osobowych w ramach działań oficjalnych / sądowych może być konieczne, np. do celów zabezpieczenia dowodów lub oskarżenia.

 

Kategorie danych do celów zbierania pośredniego:

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Państwa lub stron trzecich. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które zebraliśmy w sposób zgodny z prawem lub otrzymaliśmy ze źródeł publicznie dostępnych (np. prasy, Internetu lub innych mediów) i które wolno nam przetwarzać. Obejmują one, w szczególności, następujące kategorie danych:

– dane główne

– dane kontaktowe

– dane związane z komunikacją

– dane dotyczące umów

– przetwarzanie w ramach prowadzonej działalności

– ochronę danych

 

Przekazywanie na obszarze Unii Europejskiej:

W naszej spółce Państwa dane otrzymują te wewnętrzne departamenty lub jednostki organizacyjne, którym są one potrzebne w celu wykonania obowiązków umownych lub prawnych lub w ramach przetwarzania i realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 

Państwa dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym tylko

– w związku z podjęciem lub obsługą umowy z Państwem;

– w związku z podjęciem lub obsługą umowy z Państwa pracodawcą;

– do celów spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z którymi jesteśmy zobligowani do udzielania informacji, dokonania zgłoszenia lub przekazania danych;

– jeśli zewnętrzne firmy usługowe przetwarzają dane w naszym imieniu jako podmiot przetwarzający;

– w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes strony trzeciej do wymienionych celów (np. urzędów, agencji kredytowych, prawników, sądów, biegłych, klientów, dostawców);

– w przypadku udzielenia nam zgody na przekazywanie Państwa danych stronom trzecim

 

Poza tym nie będziemy przekazywać Państwa danych stronom trzecim. Jeśli chodzi o usługodawców w zakresie umowy o przetwarzanie danych, Państwa dane podlegają takim samym standardom bezpieczeństwa, jakie obowiązują u nas. We wszystkich innych przypadkach odbiorcy mogą wykorzystywać dane jedynie do celów, do których zostały im przekazane.

 

Przekazywanie poza obszar Unii Europejskiej:

Do przekazywania danych do podmiotów w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tak zwanych krajach trzecich) dochodzi wówczas, gdy byłoby to konieczne z uwagi na wykonanie zamówienia/ umowy od Państwa lub z Państwem, jeśli obowiązuje taki wymóg prawny (np. obowiązki w zakresie sprawozdawczości podatkowej), mieści się to w zakresie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu strony trzeciej lub w przypadku uzyskania Państwa zgody.

 

Przetwarzanie Państwa danych w kraju trzecim może również mieć miejsce w związku z zaangażowaniem usługodawców w kontekście przetwarzania danych. Jeśli Komisja Unii Europejskiej nie podejmie decyzji w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla określonego kraju, gwarantujemy, że prawa i swobody osób, których dane dotyczą są odpowiednio chronione i zagwarantowane zgodnie z przepisami o ochronie danych Unii Europejskiej. Na żądanie przekażemy Państwu wszystkie szczegółowe informacje. Egzemplarze tychże informacji, jak również informacji na temat odpowiednich gwarancji można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w naszej spółce.

 

Konsekwencje nieprzekazania danych:

W kontekście relacji biznesowych są Państwo zobowiązani do przekazania tych danych osobowych, które są niezbędne do ustanowienia, realizacji lub zakończenia transakcji prawnej oraz wypełnienia powiązanych z tym obowiązków umownych lub które, z mocy prawa, jesteśmy zobowiązani gromadzić. Bez tych danych nie będziemy w stanie zrealizować transakcji prawnej z Państwem.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Nie korzystamy z procedur w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z postanowieniami artykułu 22 RODO. Niemniej jednak, gdybyśmy mieli skorzystać z takiej procedury w indywidualnych przypadkach w przyszłości, poinformujemy Państwa o tym fakcie w odrębnym trybie w zakresie przewidzianym z mocy prawa.

 

Czas przechowywania:

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres czasu niezbędny do realizacji wymienionych celów przechowywania. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane po zrealizowaniu danego celu, z wyjątkiem takich danych, których przechowywanie jesteśmy zobowiązani kontynuować w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów w odniesieniu do roszczeń prawnych przeciwko nam.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych mają Państwo możliwość korzystania z następujących praw:

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z postanowieniami artykułu 15 RODO

– Prawo do sprostowania danych zgodnie z postanowieniami artykułu 16 RODO

– Prawo do usunięcia danych zgodnie z postanowieniami artykułu 17 RODO

– Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z postanowieniami artykułu 18 RODO

– Prawo do przenoszenia danych zgodnie z postanowieniami artykułu 20 RODO

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami artykułu 77 RODO

 

Prawo do wycofania zgody:

Zgodnie z postanowieniami artykułu 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do wycofania udzielonych zgód.

 

Prawo do sprzeciwu:

Zgodnie z postanowieniami artykułu 21 RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu. Sprzeciw można złożyć w trybie bez formularza. Nasze dane kontaktowe można znaleźć na początku niniejszego dokumentu.

 

Zmiany w niniejszym dokumencie:

Dokonujemy okresowych aktualizacji niniejszego dokumentu i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian w naszej informacji o ochronie danych.