Informácia o ochrane údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaša súkromná sféra je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými aplikovanými zákonnými požiadavkami na ochranu údajov na nižšie uvedené účely. Osobnými údajmi v zmysle tejto informácie o ochrane údajov sú všetky informácie, ktoré vykazujú nejaký vzťah k Vašej osobe.

 

Zodpovedné miesto

I.S.D.B. s.r.o.

Štefana Kukuru 12

Michalovce 071 01

Slovensko

 

Telefón: +421 56/640 37 31

E-mail: isdb@isdb.sk

Internet: https://isdb.sk

 

Osoba poverená ochranou údajov

Ak máte otázky alebo pripomienky k ochrane údajov, môžete nadviazať aj priamy kontakt s našou osobou poverenou ochranou údajov: isdb@isdb.sk

 

Vymedzenie pojmov

– „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

– „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

– „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

– „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

– „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

– „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

– „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

 

Účely a právne základy spracovaných údajov

Osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami Základného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ako aj iných platných predpisov o ochrane údajov.

 

Účely na splnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR)

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na realizáciu našich zmlúv s Vami a na vykonanie Vašich zákaziek, ako aj na uskutočnenie opatrení a činností v rámci predzmluvných vzťahov, napr. so záujemcami. Sem patria hlavne: komunikácia s Vami, týkajúca sa zmluvy, príslušné zúčtovanie a s ním spojené platobné transakcie, preukázateľnosť zákaziek a iných dohôd.

 

Účely v rámci oprávneného záujmu z našej strany alebo zo strany tretích osôb (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR)

Vaše údaje môžeme okrem toho použiť na základe zváženia záujmov pre zachovanie oprávnených, spravidla hospodárskych záujmov nás alebo tretích strán, obzvlášť na účely

– poskytovania služieb a dodávky produktov;

– spracovania a kontroly obchodných operácií;

– ďalšieho rozvoja a zabezpečenia kvality služieb a produktov;

– riadenia podniku a optimalizácie postupov v podniku;

– reklamy alebo prieskumu trhu a mienky;

– prípravy a udržiavania obchodných vzťahov;

– uplatnenia právnych nárokov a obrany v právnych sporoch

– zisťovania, zabránenia a objasnenia trestných činov;

– analýzy a optimalizácie našej online ponuky

– zaistenia bezpečnosti informácií a prevádzkovej spôsobilosti našich IT systémov

 

Účely v rámci Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR)

Spracovanie Vašich osobných údajov na určité účely sa môže uskutočniť aj na základe Vášho súhlasu. Toto sa obzvlášť týka možného súhlasu z Vašej strany pri reklamnom oslovení cez telefón alebo e-mail. Kedykoľvek máte právo svoj súhlas odvolať, s účinkom do budúcnosti.

 

Účely na splnenie zákonných ustanovení (čl. 6 ods. 1 pís. c GDPR)

Podliehame množstvu právnych záväzkov, ako napr. zákonným požiadavkám archivácie obchodných dokumentov a v prípade potreby na tieto účely Vaše osobné údaje spracovávame. Okrem toho môže byť potrebné zverejnenie osobných údajov v rámci úradných/súdnych opatrení, prípadne na účely zaistenia dôkazov alebo trestného stíhania.

 

Kategórie údajov pri nepriamom zisťovaní

Spracovávame tie osobné údaje, ktoré sme dostali priamo od Vás alebo od tretích osôb. Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré sme prípustným spôsobom odobrali, resp. obdržali z verejne prístupných zdrojov (ako napr. tlač, internet a iné médiá), a ktoré smieme spracovať. Sem patria obzvlášť nasledovné kategórie údajov:

– základné údaje

– komunikačné údaje

– zmluvné údaje

– obchodné transakcie

 

Prenos v rámci EÚ

V rámci nášho podniku dostanú Vaše údaje tie interné miesta, resp. organizačné jednotky, ktoré ich potrebujú na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností, alebo v rámci spracovania a realizácie nášho oprávneného záujmu.

 

Poskytovanie Vašich údajov ďalej externým miestam sa uskutočňuje výhradne

– v súvislosti s prípravou alebo realizáciou zmlúv s Vami;

– v súvislosti s prípravou alebo realizáciou zmlúv s Vašim zamestnávateľom;

– na účely splnenia zákonných podmienok, podľa ktorých sme povinní k informovaniu, hláseniu alebo poskytovaniu údajov ďalej, alebo ak je poskytovanie údajov vo verejnom záujme;

– do tej miery, ako externí poskytovatelia služieb spracovávajú údaje z nášho poverenia ako osoba poverená spracovaním alebo ako subjekt preberajúci funkciu

– na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej osoby v rámci uvedených účelov (napr. úradov, subjektov poskytujúcich informácie, advokátov, súdov, znalcov, zákazníkov, dodávateľov);

– ak ste nám poskytli súhlas s postúpením tretím osobám.

Nad tento rámec nebudeme Vaše údaje tretím osobám poskytovať. Pokiaľ poveríme poskytovateľa služieb v rámci zákazky na spracovanie, potom u neho Vaše údaje podliehajú rovnakým bezpečnostným štandardom ako u nás. V ostatných prípadoch môžu príjemcovia údaje využívať iba na tie účely, pre ktoré im boli odovzdané.

 

Prenos mimo EÚ

Prenos údajov na miesta v štátoch mimo Európskej únie (EÚ), resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (takzvané tretie krajiny) sa uskutoční vtedy, keď to bude potrebné na vykonanie zákazky/zmluvy od Vás, resp. s Vami, ak je to predpísané zo zákona (napr. daňové povinnosti hlásenia), ak je to v rámci oprávneného záujmu nás alebo tretej strany, alebo keď ste nám predtým na to udelili súhlas.

Pritom sa môže spracovanie Vašich údajov uskutočniť v tretej krajine aj v súvislosti so zapojením poskytovateľov služieb v rámci spracovania na zákazku. Pokiaľ pre príslušnú krajinu neexistuje žiadne rozhodnutie Komisie EÚ o tam existujúcej primeranej úrovni ochrany údajov, zabezpečíme podľa podmienok ochrany údajov v EÚ prostredníctvom zodpovedajúcich zmlúv to, aby boli Vaše práva a slobody primerane chránené a garantované. Na požiadanie Vám poskytneme k dispozícii príslušné detailné informácie. Informácie o vhodných alebo primeraných zárukách a o možnosti získania kópie Vami sa dajú získať na požiadanie u osoby poverenej v podniku ochranou údajov.

 

Dôsledky neposkytnutia údajov

V rámci obchodného vzťahu musíte poskytnúť k dispozícii tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na založenie, vykonanie a ukončenie právneho úkonu a na splnenie s ním spojených zmluvných povinností, alebo na zisťovanie ktorých sme povinní zo zákona. Bez týchto údajov nebudeme schopní vykonať právny úkon s Vami.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Nepoužívame žiadne čisto automatizované rozhodovacie postupy podľa článku 22 GDPR. Pokiaľ by sme mali takýto postup v budúcnosti v individuálnych prípadoch predsa len použiť, budeme Vás o tom osobitne informovať, pokiaľ to bude zákonom predpísané.

 

Dĺžka trvania zálohovania

Vaše údaje zálohujeme zásadne iba na to časové obdobie, ktoré je na účely archivácie potrebné, alebo pokiaľ tak ukladá európsky orgán smerníc a nariadení alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo v predpisoch, ktorým osoba zodpovedná za spracovanie podlieha. Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme Vaše osobné údaje po vybavení účelu, s výnimkou tých údajov, ktoré musíme archivovať naďalej na splnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú zo zákonných povinností dokladovania a archivácie.

 

Práva dotknutej osoby

V súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

– Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (čl. 15 GDPR)

– Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

– Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR)

– Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR)

– Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR)

– Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR)

 

Právo na odvolanie

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (čl. 7 ods. 3 GDPR)

 

Právo na podanie námietky

Podľa čl. 21 GDPR máte právo na podanie námietky. Námietka sa môže vykonať bez predpísanej formy. Naše kontaktné údaje pre tento účel nájdete v odseku „Zodpovedné miesto“.

 

Zmeny tejto informácie o ochrane údajov

Toto prehlásenie o ochrane údajov udržiavame v najnovšom aktuálnom stave. Preto si vyhradzujeme právo z času na čas ho pozmeniť a tieto zmeny aktualizovať pri zisťovaní, spracovaní alebo využívaní Vašich údajov.