Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaša súkromná sféra je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými aplikovanými zákonnými požiadavkami na ochranu údajov na nižšie uvedené účely. Osobnými údajmi v zmysle tejto informácie o ochrane údajov sú všetky informácie, ktoré vykazujú nejaký vzťah k Vašej osobe.

 

Zodpovedné miesto

I.S.D.B. s.r.o.
Štefana Kukuru 12
071 01 Michalovce
Slovenská Republika
Kontakt: maria@isdb.sk
Telefón: +421 56 6403739

 

Osoba poverená ochranou údajov

Ak máte otázky alebo pripomienky k ochrane údajov, môžete nadviazať aj priamy kontakt s našou osobou poverenou ochranou údajov:

Meno: Mária Nováková

Email: maria@isdb.sk

 

Ustanovenia pojmov

 •  Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú, alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (v ďalšom texte „dotknutá osoba“) (čl. 4 č. 1 GDPR). K Vašim osobným údajom patria informácie, ako sú Vaše základné údaje (krstné meno a priezvisko, adresa a dátum narodenia), Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa), Vaše fakturačné údaje (údaje bankového spojenia) a mnoho ďalších.
 • Spracovanie“ je každá operácia vykonaná s pomocou automatizovaných postupov, alebo bez nich, alebo taký sled postupov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zisťovanie, zaznamenávanie, organizácia, usporiadanie, ukladanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyčítanie, dopytovanie, používanie zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenie, alebo každá iná forma prípravy, porovnávanie alebo vzájomné prepájanie, limitovanie, vymazávanie, alebo zničenie.
 • Dotknutá osoba“ je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje budú spracované osobou zodpovednou za spracovanie.
 • „Zodpovedná osoba“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie, alebo iné miesto, ktoré rozhoduje samostatne alebo spoločne s inými osobami o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania vopred určené právnymi aktmi Únie alebo právom členských štátov, tak môže byť zodpovedná osoba, respektíve kritériá jej vymenovania, určené podľa právnych aktov Únie alebo práva členských štátov.
 • Osoba poverená spracovaním na zákazku“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie, alebo iné miesto, ktoré spracováva osobné údaje na zákazku Zodpovednej osoby.
 • „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie, alebo iné miesto, ktorému sú osobné údaje sprístupnené, bez ohľadu na to, či u príjemcu ide o tretiu osobu alebo nie. Úrady, ktoré v rámci určitého poverenia vyšetrovaním podľa právnych aktov Únie alebo podľa práva členských krajín možno obdržia osobné údaje, sa však za príjemcov nepovažujú.
 • „Tretia osoba“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie, alebo iné miesto, okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, osoby poverenej spracovaním na zákazku a osoby, ktorá je pod bezprostrednou zodpovednosťou zodpovednej osoby alebo osoby poverenej spracovaním na zákazku, oprávnená na spracovanie osobných údajov.
 • „Súhlas“ je každé dobrovoľné prehlásenie vôle zo strany dotknutej osoby, poskytnuté pre určitý prípad informovaným spôsobom a nespochybniteľne vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačne potvrdzujúceho konania, ktorým dotknutá osoba dáva vedieť, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

Účely a právne základy spracovaných údajov

 Osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami Základného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ako aj iných platných predpisov o ochrane údajov.

 

Účely na splnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR)

 Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na realizáciu našich zmlúv s Vami a na vykonanie Vašich zákaziek, ako aj na uskutočnenie opatrení a činností v rámci predzmluvných vzťahov, napr. so záujemcami. Sem patria hlavne: komunikácia s Vami, týkajúca sa zmluvy, príslušné zúčtovanie a s ním spojené platobné transakcie, preukázateľnosť zákaziek a iných dohôd.

 

Účely v rámci oprávneného záujmu z našej strany alebo zo strany tretích osôb (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR)

 Vaše údaje môžeme okrem toho použiť na základe zváženia záujmov pre zachovanie oprávnených, spravidla hospodárskych záujmov nás alebo tretích strán, obzvlášť na účely

 • poskytovania služieb a dodávky produktov;
 • spracovania a kontroly obchodných operácií;
 • ďalšieho rozvoja a zabezpečenia kvality služieb a produktov;
 • riadenia podniku a optimalizácie postupov v podniku;
 • reklamy alebo prieskumu trhu a mienky;
 • prípravy a udržiavania obchodných vzťahov;
 • uplatnenia právnych nárokov a obrany v právnych sporoch
 • zisťovania, zabránenia a objasnenia trestných činov;
 • analýzy a optimalizácie našej online ponuky
 • zaistenia bezpečnosti informácií a prevádzkovej spôsobilosti našich IT systémov

 

 

Účely v rámci Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR)

 Spracovanie Vašich osobných údajov na určité účely sa môže uskutočniť aj na základe Vášho súhlasu. Toto sa obzvlášť týka možného súhlasu z Vašej strany pri reklamnom oslovení cez telefón alebo e-mail. Kedykoľvek máte právo svoj súhlas odvolať, s účinkom do budúcnosti.

 

Účely na splnenie zákonných ustanovení (čl. 6 ods. 1 pís. c GDPR) alebo vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 pís. e GDPR)

 Podliehame množstvu právnych záväzkov, ako napr. zákonným požiadavkám archivácie obchodných dokumentov a v prípade potreby na tieto účely Vaše osobné údaje spracovávame. Okrem toho môže byť potrebné zverejnenie osobných údajov v rámci úradných/súdnych opatrení, prípadne na účely zaistenia dôkazov alebo trestného stíhania.

 

Kategórie údajov pri nepriamom zisťovaní

Spracovávame tie osobné údaje, ktoré sme dostali priamo od Vás alebo od tretích osôb. Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré sme prípustným spôsobom odobrali, resp. obdržali z verejne prístupných zdrojov (ako napr. tlač, internet a iné médiá), a ktoré smieme spracovať. Sem patria obzvlášť nasledovné kategórie údajov:

 • základné údaje
 • komunikačné údaje
 • zmluvné údaje
 • realizácia obchodov

 

Prenos v rámci EÚ

 V rámci nášho podniku dostanú Vaše údaje tie interné miesta, resp. organizačné jednotky, ktoré ich potrebujú na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností, alebo v rámci spracovania a realizácie nášho oprávneného záujmu.

Poskytovanie Vašich údajov ďalej externým miestam sa uskutočňuje výhradne

 • v súvislosti s prípravou alebo realizáciou zmlúv s Vami;
 • v súvislosti s prípravou alebo realizáciou zmlúv s Vašim zamestnávateľom;
 • na účely splnenia zákonných podmienok, podľa ktorých sme povinní k informovaniu, hláseniu alebo poskytovaniu údajov ďalej, alebo ak je poskytovanie údajov vo verejnom záujme;
 • do tej miery, ako externí poskytovatelia služieb spracovávajú údaje z nášho poverenia ako osoba poverená spracovaním alebo ako subjekt preberajúci funkciu
 • na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej osoby v rámci uvedených účelov (napr. úradov, subjektov poskytujúcich informácie, advokátov, súdov, znalcov, zákazníkov, dodávateľov);
 • ak ste nám poskytli súhlas s postúpením tretím osobám.

Nad tento rámec nebudeme Vaše údaje tretím osobám poskytovať. Pokiaľ poveríme poskytovateľa služieb v rámci zákazky na spracovanie, potom u neho Vaše údaje podliehajú rovnakým bezpečnostným štandardom ako u nás. V ostatných prípadoch môžu príjemcovia údaje využívať iba na tie účely, pre ktoré im boli odovzdané.

 

Prenos mimo EÚ

 Prenos údajov na miesta v štátoch mimo Európskej únie (EÚ), resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (takzvané tretie krajiny) sa uskutoční vtedy, keď to bude potrebné na vykonanie zákazky/zmluvy od Vás, resp. s Vami, ak je to predpísané zo zákona (napr. daňové povinnosti hlásenia), ak je to v rámci oprávneného záujmu nás alebo tretej strany, alebo keď ste nám predtým na to udelili súhlas.

Pritom sa môže spracovanie Vašich údajov uskutočniť v tretej krajine aj v súvislosti so zapojením poskytovateľov služieb v rámci spracovania na zákazku. Pokiaľ pre príslušnú krajinu neexistuje žiadne rozhodnutie Komisie EÚ o tam existujúcej primeranej úrovni ochrany údajov, zabezpečíme podľa podmienok ochrany údajov v EÚ prostredníctvom zodpovedajúcich zmlúv to, aby boli Vaše práva a slobody primerane chránené a garantované. Na požiadanie Vám poskytneme k dispozícii príslušné detailné informácie. Informácie o vhodných alebo primeraných zárukách a o možnosti získania kópie Vami sa dajú získať na požiadanie u osoby poverenej v podniku ochranou údajov.

 

Dôsledky neposkytnutia údajov

V rámci obchodného vzťahu musíte poskytnúť k dispozícii tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na založenie, vykonanie a ukončenie právneho úkonu a na splnenie s ním spojených zmluvných povinností, alebo na zisťovanie ktorých sme povinní zo zákona. Bez týchto údajov nebudeme schopní vykonať právny úkon s Vami.

 

Automatizované rozhodovanie a profilácia

 Nepoužívame žiadne čisto automatizované rozhodovacie postupy podľa článku 22 GDPR. Pokiaľ by sme mali takýto postup v budúcnosti v individuálnych prípadoch predsa len použiť, budeme Vás o tom osobitne informovať, pokiaľ to bude zákonom predpísané.

 

Dĺžka trvania zálohovania

 Vaše údaje zálohujeme zásadne iba na to časové obdobie, ktoré je na účely archivácie potrebné, alebo pokiaľ tak ukladá európsky orgán smerníc a nariadení alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo v predpisoch, ktorým osoba zodpovedná za spracovanie podlieha. Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme Vaše osobné údaje po vybavení účelu, s výnimkou tých údajov, ktoré musíme archivovať naďalej na splnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú zo zákonných povinností dokladovania a archivácie.

 

Práva dotknutých osôb

 Máte právo:

 

 • podľa čl. 15 GGDPR požadovať informácie o Vašich z našej strany spracovaných osobných údajoch. Obzvlášť môžete požadovať informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje sprístupnené, plánovanej dĺžke trvania archivácie, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie a spracovanie alebo podanie námietky, existencii práva na sťažnosť, o pôvode údajov, pokiaľ tieto neboli zisťované u nás, ako aj o existencii automatického rozhodovania vrátane profilácie a prípadne môžete požadovať informácie s vypovedacou schopnosťou o ich detailoch;
 • podľa čl. 16 GDPR požadovať bezodkladne opravu nesprávnych alebo doplnenie Vašich u nás archivovaných osobných údajov;
 • podľa čl. 17 GDPR požadovať vymazanie Vašich u nás archivovaných osobných údajov, pokiaľ nie je potrebné spracovanie na uplatnenie práva na slobodné vyjadrenie názorov a informovanie, na splnenie právneho záväzku, z dôvodov verejného záujmu, alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov;
 • podľa čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ je z Vašej strany popieraná ich správnosť, spracovanie je neoprávnené, Vy však odmietate ich vymazanie a my tieto údaje už nepotrebujeme, Vy ich však potrebujete na uplatnenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov, alebo ste podľa čl. 21 GDPR uplatnili námietku voči spracovaniu;
 • podľa čl. 20 GDPR získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli k dispozícii, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, alebo požadovať ich zaslanie inej Zodpovednej osobe (prenositeľnosť údajov);
 • pokiaľ budú Vaše osobné údaje spracované na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods.1 s. 1 pís. f GDPR, máte podľa čl. 21 GDPR právo predložiť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ na to existujú dôvody, ktoré vyplývajú zo zvláštnej situácie, alebo námietka smeruje proti priamej reklame. V tomto poslednom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré bude z našej strany realizované bez uvedenia zvláštnej situácie;
 • podľa čl. 77 GDPR podať sťažnosť orgánu dozoru. Spravidla sa s týmto cieľom môžete obrátiť na orgán dozoru vo Vašom bežnom mieste pobytu alebo pracoviska.

 

Právo na podanie námietky

Podľa čl. 21 GDPR máte právo na podanie námietky. Námietka sa môže vykonať bez predpísanej formy. Naše kontaktné údaje pre tento účel nájdete v odseku „Zodpovedné miesto“.

 

Zmeny tejto informácie o ochrane údajov

 Toto prehlásenie o ochrane údajov udržiavame v najnovšom aktuálnom stave. Preto si vyhradzujeme právo z času na čas ho pozmeniť a tieto zmeny aktualizovať pri zisťovaní, spracovaní alebo využívaní Vašich údajov.